วลัย-วิโรจน์ ในเครือ เอสเอสยูพี กรุ๊ป

ประกาศผล “กตัญญู อินโนเวชั่น ครั้งที่ 1” พร้อมเปิดรับผลงานโครงการฯ 2 ทันที

มุ่งสนับสนุนทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ปีละกว่า 4 ล้านบาท

ข่าว PR Focus

วลัย-วิโรจน์ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจ “โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพรซ์” [SE] ประเดิมจัดโครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น ครั้งที่ 1ตั้งงบสนับสนุนทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 4 ล้านบาทต่อปี มุ่งคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อการสอนใหม่ๆ เข้าขอทุนสนับสนุน  มั่นใจช่วยยกระดับและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนักเรียนไทยให้ก้าวสู่มิติใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น  โดยโครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น ครั้งที่ 1” ประสบความสำเร็จอย่างดี มีการจัดงานประกาศผลและมอบทุนก้อนแรก 2 ล้านบาท ซึ่ง ร..วัดเศวตฉัตร และ ร..สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัล The Best Proposal พร้อมประกาศเดินเครื่องโครงการฯ ครั้งที่ 2 ต่อทันที เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2555 

 

ดร.ประโชค ชุมพล ผู้อำนวยการ กองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัด เปิดเผยว่า   บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัด จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยมีนโยบายตอบแทนบุญคุณต่อบุพการีและแผ่นดินเกิด และได้มีการจัด โครงการ“กตัญญู อินโนเวชั่น ครั้งที่ 1 ” หรือ โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ขึ้นปีนี้เป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนและสร้างแรงจูงใจแก่ครู ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียน การสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพ เพื่อสร้างอนาคตเยาวชนของชาติรุ่นใหม่ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และยกระดับโรงเรียนสู่สากล (World Class Standard School) ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาซียน (AEC) ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทั้งนี้  ในแต่ละปี ได้ตั้งงบประมาณในจัดโครงการฯ ไว้ปีละ 4 ล้านบาท โดยจะจัดให้มีการจัดประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน แบ่งเป็นปีละ 2 ครั้งๆ ละ 10 ทุน รวมจำนวน 20 ทุน    แต่ละทุนมีสิทธิ์รับทุนสูงสุด 2 แสนบาท ซึ่งในการจัด โครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น ครั้งที่ 1ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีมาก จึงได้เปิด โครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น  ครั้งที่ 2ต่อทันที  โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2555

 

โครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น ครั้งที่ 1 ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2555 โดยมีโรงเรียนสนใจสมัครขอรับทุนถึงจำนวน 20 โรงเรียน มีจำนวน 9 โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน แบ่งเป็นเดี่ยวหรือบุคคล 6 โรงเรียนและเป็นกลุ่ม 3 โรงเรียน โดยในจำนวน 9 โรงเรียนนี้  มี 2 โรงเรียนที่ได้รับรางวัล The Best Proposal ได้แก่

·       โรงเรียนวัดเศวตฉัตร  สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลประเภทเดี่ยว(บุคคล) จากโครงการ พัฒนานวัตกรรมประเภท e- Media  ในวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

·       โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัด สกอ. ได้รับรางวัลประเภทกลุ่ม จากโครงการชุดพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำหรับประกอบบทเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6

 

 

 

ทั้งนี้  เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่      บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัด มีนโยบายที่จะจัดให้มีขึ้นทุกๆ ปี  โดยในปีนี้ ได้กำหนดให้มีการจัด โครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น ครั้งที่ 2อย่างต่อเนื่องทันที ซึ่งจะเปิดรับส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2555  และจะมีการพิจารณาตัดสินและมอบรางวัล ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556    โดยทุกๆ ผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดนั้น จะยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้นำเสนอโครงการฯ     สามารถนำไปต่อยอดผลงานและเลื่อนวิทยฐานะได้ จึงอยากเชิญชวนให้ครูในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ส่งผลงานเข้ามาประกวด เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่จะนำไปพัฒนาโครงการฯ ขยายสู่ระดับประเทศต่อไปในอนาคต   ดร.ประโชค กล่าวและเพิ่มเติมว่า   

 

สำหรับ โครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น” หรือ โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน คือหนึ่งในโครงการกองทุนกตัญญูเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยที่ถือกำเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนในการนำไปพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ช่วยอำนวยความสะดวกในการสอน ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย โดยมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชาติให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สำหรับหลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว และ ประเภทกลุ่ม มีผู้ร่วมโครงการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป    โดยผลงานที่จัดส่งเข้ามาประกวด      จะต้องเป็นโครงการนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่ริเริ่มใหม่ของครูในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษา-

ธิการ กรุงเทพมหานคร  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยผู้สนใจส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดใน โครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น ครั้งที่ 2  สามารถส่งมาได้ที่ กองทุนกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัด อาคาร ว.วิโรจน์ เลขที่ 89/1 ซอยรัชฎภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ www.katanyu.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-660-8999 ในวันเวลาทำการ      ดร.ประโชค กล่าวสรุปในที่สุด

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
เลขที่ 9/134 หมู่บ้านทองสถิตย์ 9 วิลล่า ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.